Omlouváme se, na textu pracujeme .

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady představují souhrnné informační povinnosti v souladu
se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a  o  zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”) ve  prospěch subjektů údajů (třetích osob), které Centuries antique s.r.o. (dále jen „společnost“) jako správci údajů poskytují své osobní údaje.

Informace poskytované subjektům údajů se skládají z obecné části, tj. z informací, které jsou společně poskytované vůči všem třetím osobám, a ze specifických informací, které jsou uvedeny dále, podle povahy dané situace.

I. Obecné informace
Totožnost a kontaktní údaje správce:
Centuries antique s.r.o.
Údolní 529/26, Brno
tel.: 605 260 033
e-mail: centuries@volny.cz

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): infocenturies@volny.cz

Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a  ne vždy automaticky)

  1. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)
  2. právo na opravu (článek 16 GDPR)
  3. právo na výmaz (článek 17 GDPR)
  4. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
  5. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)
  6. právo vznést námitku (článek 21 GDPR)
  7. právo podat proti společnosti stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na výše uvedený kontakt.

Pokud je právním základem udělení souhlasu subjektu údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat a  to stejným nebo stejně jednoduchým způsobem, jak souhlas dříve udělil a společnost Vám toto umožní. U každého souhlasu budou uvedeny konkrétní nástroje, jak jej můžete odvolat, přičemž Vám tak bude umožněno i zasláním e-mailu na adresu kontaktní osoby, zpravidla té,  která má na starosti danou akci.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním. Společnost bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým).

 

II. Informace pro klienty společnosti, kteří jí poskytli své osobní údaje v rámci realizace obchodního vztahu   

III. Informace pro žijící autory